Danes je 18.8.2022

Input:

Ur. l. RS 1535/1994, Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino, z dne 7.7.2012

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček. Osnovni predpis je povzet po PISRS (Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije). Nadaljnje posodobitve so pripravljene v uredništvu založbe Verlag Dashöfer.
UREDBA
o povračilu stroškov za službena potovanja v tujinoZadnja sprememba
Številka
Veljavno od
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino
2176/2012
7.7.2012
1. člen
Ta uredba ureja povračilo stroškov za službena potovanja v tujino za javne uslužbence in funkcionarje v državnih organih, upravah samoupravnih lokalnih skupnosti, javnih agencijah, javnih skladih, javnih zavodih, javnih gospodarskih zavodih ter drugih osebah javnega prava, ki so posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna samoupravne lokalne skupnosti (v nadaljnjem besedilu: zaposleni).
Če je zaposleni napoten na službeno potovanje v okviru sodelovanja v programu evropske ali druge mednarodne organizacije, ki financira takšno sodelovanje, se upravičenost in višina povračil ugotavljata na način, ki je določen s pravili te organizacije.
Uredba se ne uporablja za zaposlene v Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji. (črtan)
2. člen
Zaposleni je upravičen do povračila stroškov za službeno potovanje v tujino, če potuje na podlagi naloga za službeno potovanje.
3. člen
Povračilo stroškov za službeno potovanje v tujino zajema:
-  dnevnico kot povračilo stroškov prehrane,
-  povračilo stroškov za prenočišče,
-  povračilo stroškov prevoza,
-  povračilo parkirnine,
- povračilo drugih stroškov, vezanih na opravljanje službenih nalog na službenem potovanju in z izkazanim računom.
4. člen
Zneski dnevnic za službena potovanja v posamezne države oziroma mesta so določeni v prilogi, ki je sestavni del te uredbe. Če je znesek dnevnice določen za konkretno mesto iz priloge te uredbe, se ne glede na znesek dnevnice, ki je določen za državo, v kateri se to mesto nahaja, upošteva znesek dnevnice, določen za to mesto. Obračunski enoti za določitev zneskov dnevnic za posamezne države oziroma mesta iz priloge te uredbe sta ameriški dolar in euro (v nadaljnjem besedilu: EUR).
Stroški za službena potovanja se povrnejo v valuti obračuna naloga za službeno potovanje ali v domači valuti, preračunano po referenčnih tečajih Evropske centralne banke (v nadaljnjem besedilu: ECB), ki jih