Danes je 18.8.2022

Input:

Pojasnilo DURS: Začasno delo v tujini - davčna obravnava po ZDoh-1

20.10.2005, Vir: DURS

Pojasnilo davčnega organa navajamo v celoti.

Pojasnilo DURS, št. 424-01-10405/2005, 20. 10. 2005

"V zvezi z vprašanji, ki zadevajo davčno obravnavo dohodkov, prejetih na podlagi začasnega dela delavcev in študentov v tujini, pojasnjujemo:

1. Obdavčitev plač delavcev, poslanih na delo v tujino

Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 70/05-UPB2; v nadaljevanju: ZDoh-1) v 5. členu določa obseg davčne obveznosti. V skladu s prvim odstavkom tega člena je rezident zavezan za plačilo dohodnine od vseh dohodkov, ki imajo vir v Republiki Sloveniji, in od vseh dohodkov, ki imajo vir izven Republike Slovenije. V skladu z drugim odstavkom istega člena zavezanec, ki je nerezident, plačuje dohodnino od vseh dohodkov, ki imajo vir v Sloveniji. Status posameznika (rezident, nerezident) je določen v 6. in 7. členu ZDoh-1.

Na podlagi 1. točke prvega odstavka 10. člena ZDoh-1 ima dohodek iz zaposlitve vir v Sloveniji, če v skladu s tem zakonom oziroma zakonom, ki ureja davek od dohodkov pravnih oseb, velja za odbitno postavko pri izračunu davčne osnove rezidenta ali poslovne enote nerezidenta iz virov dohodka znotraj Slovenije ali bi bil odbitna postavka, če bi bil rezident ali poslovna enota nerezidenta zavezanec oziroma ne bi bil oproščen dohodnine ali davka od dohodkov pravnih oseb.

Kadar pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji svojim zaposlenim, ki so napoteni na delo v tujino, izplačuje dohodek iz zaposlitve na podlagi delovnega razmerja, sklenjenega v Republiki Sloveniji, je to v skladu s prej navedeno določbo dohodek iz zaposlitve, ki ima vir v Sloveniji.

Po določbi prvega odstavka 24. člena ZDoh-1 dohodek iz zaposlitve vključuje vsako izplačilo in boniteto, ki sta povezana z zaposlitvijo. Kaj vključuje dohodek iz delovnega razmerja, je navedeno v 25. členu ZDoh-1. Davčna osnova od dohodka iz delovnega razmerja je dohodek iz 25. člena tega zakona, zmanjšan za obvezne prispevke za socialno varnost, ki jih mora na podlagi posebnih predpisov plačevati delojemalec. Akontacija dohodnine od dohodkov iz delovnega razmerja se izračunava ob upoštevanju določb 121. člena ZDoh-1.

Akontacijo dohodnine od dohodka iz zaposlitve izračuna plačnik davka v skladu z