Danes je 18.8.2022

Input:

Pojasnilo DURS: Obdavčevanje tujih nastopajočih izvajalcev in športnikov - nerezidentov

25.7.2013, Vir: DURS

Pojasnilo davčnega organa objavljamo v celoti.

Pojasnilo DURS, št. 4217-6744/2013-1 01-650-02, 25. 7. 2013

"Od plačil tujim nastopajočim izvajalcem ali športnikom (oziroma tujim pravnim osebam, pri katerih so ti izvajalci ali športniki zaposleni ali opravljajo dejavnost na podlagi drugega pogodbenega razmerja), za opravljene nastope v Sloveniji, se obračuna, odtegne in plača davčni odtegljaj.

Pri tem je treba upoštevati tako določila nacionalne davčne zakonodaje kot tudi določila konvencij o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodkov.

1. Davčna obravnava izplačanih dohodkov v skladu z nacionalno davčno zakonodajo

Če Slovenija z državo rezidentstva nastopajočega izvajalca ali športnika nima sklenjene konvencije o izogibanju dvojnega obdavčenja dohodkov (v nadaljevanju: konvencija), se lahko dohodki, ki jih tuji nastopajoči izvajalci ali športniki dosežejo z nastopi v Sloveniji, obdavčijo v Sloveniji na podlagi določb nacionalne davčne zakonodaje. Nerezidenti so namreč v Sloveniji zavezani za plačilo davka od dohodkov, ki imajo vir v Sloveniji.

Če je z državo rezidentstva nastopajočega izvajalca ali športnika sklenjena konvencija, ima Slovenija praviloma pravico do obdavčitve na podlagi določbe prvega oziroma drugega odstavka 17. člena konvencije.

Od plačil izvajalcu – nerezidentu, zmanjšanih za 70 %, se v skladu z 68. členom ZDoh-2 v povezavi z 70. členom ZDDPO-2, izračuna, odtegne in plača davčni odtegljaj po stopnji 15 %. Enako tudi velja, če organizator prireditve izplača dohodek tujemu nastopajočemu izvajalcu preko posrednika (agenta). Obračun davčnega odteljaja organizator prireditve izvede na obrazcu REK -2.

Če pa dohodek iz dejavnosti nastopajočih izvajalcev pripada in se izplača tuji pravni osebi, pri kateri so nastopajoči izvajalci zaposleni oziroma so v drugem pogodbenem razmerju s to pravno osebo (oziroma se izplača tuji pravni osebi, katere ustanovitelj in/ali lastnik je sam nastopajoči izvajalec), se v skladu s 5. točko prvega odstavka 70. člena ZDDPO-2 izračuna, odtegne in plača davčni odtegljaj po stopnji 15 %. Enako se postopa tudi, če organizator prireditve izplača dohodek tuji pravni osebi, za katero tuji nastopajoči izvajalec ali športnik izvede nastop v Sloveniji preko posrednika (agenta). Obračun davčnega odtegljaja organizator prireditve izvede na obrazcu ODO-1.

1.1 Dohodek se plača neposredno tujemu nastopajočemu izvajalcu (nerezidentu)

Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11-UPB7, 9/12 Odl.US: U-I-18/11-10, 24/12, 30/12, 40/12- ZUJF, 71/12 Odl.US: U-I-76/11-15, 75/12 in 94/12; v nadaljevanju: ZDoh-2) v drugem odstavku 5. člena določa, da je nerezident zavezan za plačilo dohodnine od vseh dohodkov, ki imajo vir v Sloveniji. Ne glede na drugi odstavek 5. člena, se dohodnine ne plačuje od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti – razen od dohodka iz dejavnosti nastopajočega izvajalca ali športnika – ob izpolnjevanju naslednjih pogojev:

1. prejemnik dohodka je nerezident,

2. dejavnosti v Sloveniji ne opravlja v ali preko poslovne enote in je prisoten v Sloveniji manj kot 183 dni v kateremkoli obdobju 12 mesecev in

3. ne