Danes je 18.8.2022

Input:

Pojasnilo DURS: Izvajanje določb 14. oziroma 7. člena mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja

17.9.2010, Vir: DURS

Pojasnilo davčnega organa objavljamo v celoti.

Pojasnilo DURS, št. 4217-55/2009, 17. 9. 2010

"Obdavčevanje nerezidentov, ki dosegajo dohodke z opravljanjem dejavnosti, po nacionalni zakonodaji

Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 51/10 – UPB6; v nadaljevanju: ZDoh-2) v drugem odstavku 5. člena določa, da je nerezident zavezan za plačilo dohodnine od vseh dohodkov, ki imajo vir v Sloveniji. Dohodki imajo vir v Sloveniji, če je dohodek izplačala ali ji je bil zaračunan, oseba, ki je rezident po ZDoh-2 ali po zakonu, ki ureja davek od dohodkov pravnih oseb, ali poslovna enota nerezidenta po ZDoh-2 ali po zakonu, ki ureja davek od dohodkov pravnih oseb. Za poslovno enoto nerezidenta po ZDoh-2 se šteje poslovna enota nerezidenta, določena z zakonom, ki ureja davek od dohodkov pravnih oseb, kot to določa določba 10. člena ZDoh-2. Po določbi drugega odstavka 11. člena ZDoh-2 ima dohodek, ki ga pridobi nerezident z opravljanjem dejavnosti v ali prekoposlovne enote v Sloveniji, vir v Sloveniji.

Vendar določba četrtega odstavka 33. člena ZDoh-2 določa, da se dohodnine ne plačuje od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti – razen od dohodka iz dejavnosti nastopajočega izvajalca ali športnika – ob izpolnjevanju naslednjih pogojev:

  1. prejemnik dohodka je nerezident,
  2. dejavnosti v Sloveniji ne opravlja v ali preko poslovne enote in je prisoten v Sloveniji manj kot 183 dni v kateremkoli obdobju 12 mesecev in
  3. ne gre za dohodke, od katerih se v skladu s prvim in drugim odstavkom 68. člena ZDoh-2 obračunava davčni odtegljaj.

Ad 1) Določba 5. člena ZDoh-2 sicer določa, da je nerezident zavezanec za plačilo dohodnine od vseh vrst dohodkov, ki imajo vir v Sloveniji, tudi od tistih, ki jih nerezident doseže z opravljanjem samostojne dejavnosti, vendar četrti odstavek 33. člena ZDoh-2 oprošča plačila dohodnine tiste nerezidente, ki dosegajo dohodek z opravljanjem dejavnosti, če izpolnjujejo vse tri prej navedene pogoje.

Ad 2) Dohodek, ki ga pridobi nerezident z opravljanjem dejavnosti v ali preko poslovne enote v Sloveniji, ima vir v Sloveniji, kot to določa drugi odstavek 11. člena ZDoh-2.

Ad 3) Dohodki iz 68. člena ZDoh-2 so dohodki nastopajočih umetnikov in športnikov1 ter dohodki iz 70. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09 in 96/09): dividende2, obresti, premoženjske pravice, najemnine za nepremičnine, ki se nahajajo v Sloveniji, in dohodki, ki so izplačani v države, v katerih je splošna oziroma povprečna nominalna stopnja obdavčitve dobička družb nižja od 12,5 %.

Izvzem iz obdavčitve po določbi 33. člena ZDoh-2 pa ne velja za nerezidenta, ki opravlja dejavnost v ali preko poslovne enote in je prisoten v Sloveniji več kot 183 dni v katerem koli obdobju 12 mesecev ter ko gre za dohodke, od katerih se v skladu s prvim in drugim odstavkom 68. člena ZDoh-2 obračunava davčni odtegljaj. V teh primerih se šteje, da ima dohodek, dosežen z opravljanjem dejavnosti nerezidenta, vir v Sloveniji, zato se po splošnem pravilu glede obsega davčne obveznosti obdavči v Sloveniji z dohodnino kot dohodek iz dejavnosti. Več informacij o obdavčitvi z dohodkom iz dejavnosti se nahaja na spletni strani DURS 


Mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja


V starejših pogodbah, ki sledijo vzorčni konvenciji OECD o odpravi dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja (do OECD Model Tax Convention 1997), se pripadnost dohodkov iz opravljanja samostojnih osebnih storitev (dejavnosti), najpogosteje obravnava v členu 14 (Independent personal services – samostojne osebne storitve ali samostojne osebne dejavnosti). V mednarodnih pogodbah, ki vsebujejo 14. člen, so vsebovani različni pogoji (v preglednici stolpec »Obdavčevanje dohodka«) za obdavčitev v državi opravljanja dejavnosti – najpogosteje: obstoj stalne baze, bivanje daljše od 183 dni.


Pogodbe, ki sledijo novejšemu modelu konvencije OECD o odpravi dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja (od OECD Model Tax Convention 2000 dalje), ne vsebujejo 14. člena (samostojne osebne storitve ali samostojne osebne dejavnosti). V zvezi z dohodki iz opravljanja dejavnosti se uporabljajo le