Danes je 5.12.2021

Input:

DDV dilema: Obrazec DDV-O in primeri vpisovanja poslovnih dogodkov (87. člen ZDDV-1 in 154. člen PZDDV)

28.4.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

17.5 DDV dilema: Obrazec DDV-O in primeri vpisovanja poslovnih dogodkov (87. člen ZDDV-1 in 154. člen PZDDV)

mag. Aleksandra Heinzer, davčna svetovalka

>>> vzorec obrazca DDV-O <<<

Kdo mora predložiti obrazec DDV-O?

Vsak davčni zavezanec, ki je identificiran za namene DDV v Sloveniji, je dolžan za davčno obdobje (mesečno ali trimesečno) sam ugotoviti davčno obveznost in jo izkazati v obračunu DDV (v obrazcu DDV-O), ki ga mora predložiti davčnemu organu v elektronski obliki preko sistema eDavki.

Katere podatke mora vsebovati obrazec DDV-O?

V obrazec DDV-O je treba evidentirati:

 • vse podatke, ki so potrebni za izračun DDV, za katerega je nastala obveznost obračuna, in odbitke DDV, za katere je nastala pravica do njihovega uveljavljanja,

 • skupno vrednost transakcij v zvezi z obračunanim DDV in opravljenimi odbitki ter

 • vrednost vseh oproščenih transakcij.

Poleg navedenih podatkov pa mora davčni zavezanec v obrazcu DDV-O za posamično davčno obdobje izkazati še naslednje podatke, za katere je nastala obveznost obračuna DDV v tem davčnem obdobju:

 • skupno vrednost oproščenih intrakomunitarnih dobav blaga v drugo državo članico (brez DDV) iz 46. člena ZDDV-1,

 • skupno vrednost prodaje blaga na daljavo (podatki o pošiljčnih poslih), če skupna vrednost dobav, ki jih opravi dobavitelj v tekočem koledarskem letu oziroma jih je opravil v preteklem letu, presega vrednostni limit, ki ga je določila posamezna država članica (brez DDV) iz tretjega in četrtega odstavka 20. člena ZDDV-1, če se blago odpošlje ali odpelje iz Slovenije,

 • skupno vrednost dobav blaga z montažo ali intalacijo (brez DDV) iz desetega odstavka 20. člena ZDDV-1, opravljenih na ozemlju druge države članice, če se blago odpošlje ali odpelje iz Slovenije,

 • skupno vrednost pridobitev blaga znotraj Unije ali transakcij, ki se tako obravnavajo (brez DDV) iz 12. in 13. člena ZDDV-1, ki so bile opravljene v Sloveniji,

 • skupno vrednost dobav blaga (brez DDV), opravljenih v Sloveniji, za katere je plačnik DDV davčni zavezanec v skladu s 4. točko prvega odstavka 76. člena ZDDV-1 (prejemniki blaga pri tristranskih poslih),

 • skupno vrednost opravljenih storitev (brez DDV) iz prvega odstavka 25. člena ZDDV-1 in

 • skupno vrednost opravljenih dobav blaga in storitev, za katere je prejemnik plačnik DDV v skladu s 76.a členom ZDDV-1.

Kdaj je treba oddati obrazec DDV-O?

Obrazec DDV-O je treba davčnemu organu predložiti najkasneje do zadnjega delovnega dne naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja ali do 20. dne naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja. Slednje velja le za davčne zavezance, ki opravljajo transakcije znotraj Unije in so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo.

Posebnosti v zvezi z obrazcem DDV-O

Davčni zavezanec, ki je pred iztekom roka že predložil obrazec DDV-O in je kasneje ugotovil, da le-ta vsebuje napake, lahko že vloženi obrazec nadomesti z novim do roka za predložitev tega obračuna, razen, če je po tem obračunu zahteval vračilo DDV.

V primeru popravka napak iz preteklih obdobij mora le-te davčni zavezanec vključiti v tekoči obrazec DDV-O v polje ”Samoprijava/popravek” na dnu obrazca.

Ob tem je treba zaradi prenizko obračunanega DDV ali previsokega odbitka DDV od zneska DDV, ki je predmet popravka, obračunati in plačati obresti po evropski medbančni obrestni meri z ustreznim pribitkom (drugi odstavek 88.b člena ZDDV-1), ki se izračunajo avtomatsko. V polje ”Samoprijava/popravek” se zaradi izračuna in knjiženja obresti vpisujejo samo zneski popravkov, ki povečujejo vrednost obračunanega DDV in so že vključeni v tekoči obračun (samo pozitivne vrednosti). V primeru popravkov napak iz preteklih davčnih obdobij, ki se jih vključi v tekoči obračun DDV, se polj na vrhu obrazca DDV-O ”Samoprijava” in ”Vloga za predložitev po roku” ne označi. Navedeni polji se izpolnita le v primeru prve oddaje obračuna DDV po roku, torej naknadne predložitve obračuna DDV v skladu z 88.c členom ZDDV-1.

V kolikor davčni zavezanec v davčnem obdobju nima nobenih poslovnih dogodkov, mora oddati prazen obrazec DDV-O.

Davčni zavezanec, ki prvič predlaga obrazec DDV-O, mora obračunu priložiti tudi seznam prejetih in izdanih računov, ki so bili podlaga za sestavo obračuna DDV.

Podrobnejša navodila za izpolnjevanje DDV-O obrazca vsebuje Priloga VIII k PZDDV.

DOBAVE BLAGA IN STORITEV (VREDNOSTI SO BREZ DDV)

Polje 11: Dobave blaga in storitev

V to polje se vpisuje vrednost obdavčljivih dobav blaga in storitev v Sloveniji brez DDV (to so dobave blaga in storitev, katerih kraj opravljanja je Slovenija, razen dobav iz 76.a člena ZDDV-1):

1. obdavčene dobave blaga in storitev na ozemlju Slovenije ne glede na status kupca (to so dobave blaga in storitev, od katerih je treba obračunati DDV v Sloveniji):

 1. vpisuje se davčna osnova po izdanem računu
 2. vpisuje se davčna osnova od obdavčenih dobav blaga, iznešenega iz davčnega skladišča

Slovenski davčni zavezanec A (identificiran za namene DDV) proda blago na ozemlju Slovenije slovenskemu davčnemu zavezancu B (identificiran za namene DDV):

2. vrednost prejetih predplačil za obdavčene dobave blaga in storitev v Sloveniji (razen prejetih predplačil za dobave blaga in storitev iz 76.a člena ZDDV-1)

Slovenski davčni zavezanec A (identificiran za namene DDV) prejme predplačilo od slovenskega davčnega zavezanca B (identificiran za namene DDV) za blago, ki še ni dobavljeno, v znesku 122,00 EUR.

Izračun zneska DDV po preračunani stopnji: 122,00 EUR * 18,0328 % = 22 EUR

3. dani dobropisi za dobave blaga in storitev, ki so predmet obdavčitve v Sloveniji

Slovenski davčni zavezanec A (identificiran za namene DDV) je prodal blago slovenskemu davčnemu zavezancu B (identificiran za namene DDV) v višini 100,00 EUR + 22,00 EUR = 122,00 EUR. Naknadno (po izteku roka za predložitev obračuna) je slovenski davčni zavezanec A svojemu kupcu, slovenskemu davčnemu zavezancu, B odobril popust v višini 10 %, kar znaša 10,00 EUR + 2,20 EUR DDV = 12,20 EUR.

4. uporaba blaga in opravljanje storitev za neposlovne namene (7. in 15. člen ZDDV-1) ter uporaba blaga za namene opravljanja dejavnosti, sprememba namembnosti in zadržanje blaga ob prenehanju opravljanja dejavnosti (8. člen ZDDV-1):

 1. vpisuje se davčna osnova, ki pri uporabi blaga predstavlja nabavno cena blaga ali podobnega blaga oziroma lastno cena blaga, določeno v trenutku uporabe, razpolaganja ali zadržanja blaga
 2. pri opravljanju storitev za neposlovne namene se vpisuje davčno osnovo, ki jo sestavljajo celotni stroški davčnega zavezanca za opravljene storitve

Slovenski davčni zavezanec A (identificiran za namene DDV) podari slovenskemu davčnemu zavezancu B (identificiran za namene DDV) blago, katerega nabavna vrednost brez DDV je znašala